สมัครเข้าร่วม โครงการจัดอบรมความรู้

หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารัพสดุเพื่อข้าราชการของหน่วยงานความมั่นคง
เรื่อง "แนวทางปฏิบัติใหม่ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน และการบริหารสัญญาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด"
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ Zoom วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน  2564

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2021 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.