สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 23

1. นายมงคล  แสงหิรัญ
นายกสมาคม
2. นายอำนวย  ศรีพูนสุข
อุปนายก คนที่ 1
3. พลเรือตรี จารึก สมรรคบุตร
อุปนายก คนที่ 2
4. นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
กรรมการ
5. นางสาวทักษพร  รักอยู่
กรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์
กรรมการ
7. นางสาวศิริกัญญา  รุนประโคน
กรรมการ
8. นายชาญเชพ ชินบานทอง
กรรมการ
9. นางบุญรัตน์ กองทอง
กรรมการและปฏิคม
10. นายณัฐวุฒิ  เกิดสุภาพ
กรรมการและสาราณียากร
11. นางสาวเบ็ญจา  คำแดง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
12. นางอารีย์ จิรชวาลวิสุทธิ์
กรรมการและนายทะเบียน
13. นางสาวเทวี ภารัตนวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
14. นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์
กรรมการและเหรัญญิก
15. นางสาวปรารถนา อุ่นทะอ่อน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16. นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์
กรรมการและเลขานุการ
17. นาวาเอก ภูพิพัฒน์ กุหลาบซ้อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2022 CMATTHAI All Rights Reserved.