ที่ตั้ง

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 5
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Email

cmatthai.th@gmail.com

โทรศัพท์

0 2618 2159
0 2618 7490

โทรสาร

0 2618 7490
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2022 CMATTHAI All Rights Reserved.